Rendi tingimused

Käesolevad autorendi tingimused kehtivad kõikidele Dragonet OÜ poolt renditavatele sõidukitele.

1 Üldtingimused

1.1 Rendileandja annab rentnikule kasutada sõiduki lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Rentnik kohustub
tasuma rendi ning muud maksed lepingus sätestatud tingimustel ja korras.
1.2 Rendileandjal on õigus nõuda deposiidi tasumist. Rendileandjal on õigus nõuda ettemaksu.
1.3 Sõiduki juhil peab olema Eesti Vabariigis kehtiv vastava kategooria juhiluba, vähemalt kaheaastane
juhistaaz ning minimaalne vanus 21 aastat.
1.4 Rentnikul on õigus tutvuda lepinguga enne lepingu sõlmimist.
1.5 Sõiduki üleandmine ja vastuvõtmine vormistatakse sõiduki rendilepinguga.

2 Rendileandja õigused, kohustused ja vastutus

2.1 Rendileandja on kohustatud andma töökorras ja puhta sõiduki rentnikule üle lepingus sätestatud kohas ja ajal. Rendileandja on kohustatud andma rentnikule üle sõiduki kasutamiseks vajalikud päraldised.
2.2 Rendileandja on kohustatud tagama sõiduki korralise hoolduse lepingu kehtivuse ajal.
2.3 Rendileandja vastutab sõiduki kindlustamise eest kohustusliku liikluskindlustusega. Kindlustuse makse
sisaldub rendimakses.
2.4 Rendileandja vastutab sõiduki kindlustamise eest vabatahtliku kindlustusega vastavalt rendileandja ning
rentniku vahelisele kokkuleppele. Rentnikul on õigus piirata vastutust sõidukiga süüliselt põhjustatud kahju eest vastavalt kindlustuslepingule ning hinnakirjale.
2.5 Rendileandja vastutab rentnikule tahtlikult või raske hooletusega tekitatud kahju eest.

3 Rentniku kohustused ja vastutus

3.1 Rentnik on kohustatud:
3.1.1 vastu võtma sõiduki lepingus sätestatud kohas ja ajal;
3.1.2 vaatama sõiduki põhjalikult üle võimalike kahjustuste tuvastamiseks ning tähistama kahjustused sõiduki rendilepingus;
3.1.3 kasutama sõidukit heaperemehelikult vastavalt otstarbele lepingus sätestatud tingimuste kohaselt ning jälgima sõiduki tehnoseisundit;
3.1.4 kasutama sõidukit ainult lepingus sätestatud territooriumil;
3.1.5 mitte kasutama sõidukit autospordiks, õppesõiduks, pukseerimiseks, järelhaagise vedamiseks ning muul viisil, mis ei ole otseselt seotud inimeste ning pagasi transpordiga;
3.1.6 tankima sõidukit valmistajatehase poolt ettenähtud kütusega;
3.1.7 mitte tegema sõidukile parendusi ja muudatusi;
3.1.8 hooldama ning parandama sõidukit ainult rendileandja määratud ettevõttes;
3.1.9 täitma liikluseeskirja ja muude õigusaktide nõudeid ning sõiduki valmistajatehase juhiseid;
3.1.10 hoidma sõidukit suletuna, lukustatuna ning signalisatsiooniga kaitstuna alati, kui rentnik ei viibi sõidukis;
3.1.11 hoidma enda kontrolli all ning sõidukist lahkudes eemaldama sõiduki kasutamist võimaldavad päraldised sealhulgas võtmed, dokumendid ning raadio eemaldatava esipaneeli;
3.1.12 täitma kõiki kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi;
3.1.13 mitte andma sõidukit allrendile;
3.1.14 teatama rendileandjale viivitamatult takistusest sõiduki valdamisel või kasutamisel, sõiduki varguse korral, kahju tekkimisest sõidukile või kindlustusjuhtumi toimumisest, saadud parkimis- ja muudest trahvidest ning esitama asjakohase kirjaliku seletuse;
3.1.15 täitma rendileandja juhiseid lepingu punktis 3.1.14 ilmnenud asjaolude korral;
3.1.16 tagastama sõiduki rendileandjale lepingus sätestatud kohas ja ajal;
3.1.17 tagastama sõiduki lepingu punktis 2.1 sätestatud korras arvestades sõiduki tavapärasest kasutamisest tulenevat kulumist.

3.2 Rentniku vastutus:
3.2.1 Sõiduki üleandmisega läheb rentnikule üle sõiduki juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti sõiduki, kui suurema ohu allika valdaja vastutus.
3.2.2 Rentnik vastutab sõiduki juhi tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.
3.2.3 Rentnik vastutab rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.
3.2.4 Rentnik vastutab 5 tööpäeva jooksul pärast sõiduki rendileandjale tagastamist ilmnenud kahjustuste ja puuduste eest, mida ei olnud võimalik tuvastada visuaalse kontrolli käigus.
3.2.5 Rentnik vastutab sõidukiga seotud trahvide ning maksete ja nendega seotud menetlemiskulude tasumise eest. Rendileandjal on õigus nõuda trahvide, maksete ja menetlemiskulude tasumist rentnikult ka juhul, kui trahvid ning maksed ilmnevad pärast lepingu lõppemist või lõpetamist ning rendileandja on tasunud trahvid ja maksed rentniku eest.
3.2.6 Lepingu punktides 3.1.3, 3.1.5, 3.1.12, 3.1.14, 3.1.15 ja 3.1.16 sätestatud kohustuse rikkumisel vastutab rentnik rendileandjale või kolmandale isikule tekitatud kahju eest kuni sõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.

4 Arveldused

4.1 Rentnik tasub lepingus sätestatud rendi- ja muud maksed (sealhulgas agendi lisatud teenustasu) ning varustab sõiduki omal kulul kütuse, õli, jahutusvedeliku ja aknapesuvedelikuga. Vajadusel tasub rentnik muud sõiduki kasutamisega seotud kulud s.h. elektripirnid, rehviparandus jm, mille tasumise kohustus ei ole lepinguga otseselt rendileandjal.
4.2 Sõiduki tagastamisega viivitamisel rohkem kui 1 tund kohustub rentnik tasuma renti hinnakirja järgselt ühe päeva kohta sätestatud määras.
4.3 Tagastades sõiduki vähem kui lepingus märgitud kütusekogusega on rentnik kohustatud tasuma iga puuduoleva kütuseliitri eest hinnakirjas sätestatud määras, millele lisandub teenindustasu.
4.4 Sõiduki rikkest ja rikke kõrvaldamisest väljaspool Eesti Vabariiki tekkinud kulud ning sõiduki transpordi kulud, v.a. kulud, mida käsitletakse kindlustusjuhtumina ja mille tasub kindlustus arvestades omavastutuse määra, tasub rentnik.
4.5 Takistus sõiduki kasutamisel ei vabasta rentnikku renti ja muude maksete tasumise kohustusest.
4.6 Üüri või muude maksete tasumisega hilinemisel kohustub rentnik tasuma viivist 0,2% päevas tähtaegselt tasumata summalt.
4.7 Juhul, kui rentnik ei tagasta rendileandjale sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal on rentnik kohustatud tasuma renti sõiduki tagastamisega viivitatud päevade eest hinnakirja järgsest rendihinnast kahekordses määras ning hüvitama tekkinud kahju. Rendileandjal on õigus nõuda sõiduk välja mistahes valdusest, kui rentnik ei tagasta sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal.
4.8 Rendileandjal on õigus nõuda leppetrahvi rentnikult lepingu rikkumise eest igakordselt 10% sõiduki kindlustusväärtusest.
4.9 Kui rentnik ei maksa renti või muid makseid või ei täida muud lepingus sätestatud kohustust, vastutab lepingu allkirjastanud isik käendajana rentniku kohustuse täitmise eest sõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.
4.10 Tegeliku rendimakse tasub rentnik sõiduki tagastamisel rendileandjale.
4.11 Sõidukite rentimisel tuleb tasuda deposiit ehk tagatisraha (üldjuhul suuruses 300 EUR-i). Rendileandja tagastab deposiidi 3 pangapäeva jooksul sõiduki tagastamise päevale järgnevast päevast. Rendileandjal ja rentnikul on õigus rendimakse ning deposiit kokkuleppel tasaarvestada.
4.12 Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel rendisumma ei muutu ning teostatud maksed tagastamisele ei kuulu.

5 Kaardimaksed

5.1 Rentnikul on õigus tasuda rendimakse ja muud maksed (sealhulgas deposiit ja ettemaks) kasutades selleks rahvusvaheliselt tunnustatud rendileandja poolt aktsepteeritud pangakaarti.
5.2 Rendileandjal on õigus rentniku esitatud deebet/krediitkaardi andmeid kasutades krediteerida rentniku esitatud deebet/krediitkaardi arvet rendi- ja muude maksete (sealhulgas deposiidi ja ettemaksu), aga ka Lepingu punktis 3.2.6 sätestatud kahjuhüvitise määra ulatuses.
5.3 Rendileandjal on õigus krediteerida rentniku esitatud deebet/krediitkaardi arvet 5 tööpäeva jooksul pärast sõiduki rendileandjale tagastamist.
5.4 Vaidluse korral kahjuhüvitise määra osas on rendileandjal õigus krediteerida rentniku esitatud deebet/
krediitkaardi arvet Lepingu punktis 3.2.6 sätestatud kahjuhüvitise määra ulatuses.
5.5 Rentnik kinnitab, et tema poolt rendileandjale esitatud pangakaardi andmed on tõesed ning kehtivad ning rentnikul on õigus nimetatud andmeid (deebet/krediitkaarti) kasutada Lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks.
5.6 Lepingu punktis 5.5 sätestatud kohustuse rikkumise eest on rendileandjal õigus nõuda kahju hüvitamist sõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.

6 Toimimine rikke, õnnetuse või varguse korral

6.1 Rentnik teatab rendileandjale viivitamatult lepingu punktis 3.1.14 ilmnenud asjaoludest rendileandja lepingus märgitud telefoni teel ja täidab rendileandja juhiseid, muuhulgas koostab õnnetuse korral viivitamatult avariiskeemi.
6.2 Rentnik teavitab politseid viivitamatult sõiduki vargusest, röövist või õnnetusest. Suhtlemisel politseiga esindab rentnik rendileandja huve, kuni rendileandja vabastab rentniku vastavast kohustusest.
6.3 Varguse korral on rentnik kohustatud esitama rendileandjale talle rendileandja poolt antud võtmed ning dokumendid. Vastasel juhul vastutab rentnik rendileandjale või kolmandale isikule vargusega tekkinud kahju eest kuni sõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.
6.4 Rentnik nõustub rendileandja poolt sõiduki tagastamise järgselt teostatud ülevaatuse tulemustega.

7 Muud tingimused

7.1 Rendileandja ja rentnik on vabastatud lepinguliste kohustuste täitmisest vääramatu jõu asjaolude esinemise aja jooksul. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest on lepingu pool teist lepingu poolt viivitamatult kohustatud teavitama.
7.2 Leping jõustub rendileandja ja rentniku poolt allkirjastamisel ning kehtib kuni kohase täitmiseni.
7.3 Leping koosneb lepingu esilehest, üldtingimustest, kindlustuslepingutest ja lepingu lisadest.
7.4 Lepingu täiendamine ja muutmine on lubatud rendileandja ja rentniku kokkuleppel. Täiendused ja muudatused jõustuvad rendileandja ja rentniku poolt allkirjastamisel.
7.5 Juhul, kui rentnik ei tagasta rendileandjale sõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal on rendileandjal õigus leping etteteatamata üles öelda ning kuulutada sõiduk tagaotsitavaks.
7.6 Rentnik ja rendileandja kohustuvad mitte avalikustama teavet Lepingu sõlmimise ning tingimuste kohta ning võtma kasutusele meetmed vältimaks nimetatud teabe sattumist kolmanda isiku kätte.
7.7 Rentnik ja rendileandja ei loe lepingu punktis 7.6 sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks teabe avaldamist seaduses sätestatud juhtudel. Lepingu rikkumisel rentniku poolt on rendileandjal õigus avaldada rentniku andmeid piiramata hulgale kolmandatele isikutele, s.h. taustauuringuid teostavatele isikutele.Lepingu allkirjastamisega loetakse rentnik vastava nõusoleku andnuks.
7.8 Lepinguga seotud teated peavad rentnik ja rendileandja esitama kirjalikult tähitud kirjaga või väljastusteatega. Kiireloomulised teated võivad rentnik ja rendileandja esitada muul viisil. Muul viisil esitatud teade loetakse esitatuks tähitud kirjaga või väljastusteatega esitamisel.
7.9 Lepingu tingimuse vastuolu õigusaktidega ei mõjuta teiste tingimuste kehtivust. Tühine või kehtetu tingimus asendatakse rendileandja ja rentniku kokkuleppel lepingu eesmärgist lähtuvalt kehtiva tingimusega.
7.10 Rendileandja ja rentnik kinnitavad, et ei oma seadusest tulenevaid või muid takistusi lepingu sõlmimiseks. Rendileandja ja rentnik kinnitavad esitatud dokumentide õigsust ning volituse olemasolu lepingu sõlmimiseks.
7.11 Lepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel Harju Maakohtus.
7.12 Lepingus sätestamata küsimustes lähtuvad rendileandja ja rentnik Eesti Vabariigi õigusaktidest. Lepingu allkirjastamisega kaotavad kehtivuse kõik rendileandja ja rentniku vahel sõlmitud varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.
7.13 Leping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb rendileandjale ning teine rentnikule. Lepingu tõlke olemasolu korral lähtuvad pooled eestikeelsest lepingu tekstist.
7.14 Lepingule alla kirjutades kinnitab rentnik eestikeelse lepingu saamist.

8 Rendileandja ja rentniku allkirjad

Rendileandja ………………………………………………………………….
Rentnik …………………………………………………………………………

Kontakt

Saates meile teate, nõustute meie isikuandmete kasutamise tingimustega.

Enne hinnapäringu tegemist tutvuge kindlasti ka meie autorendi tingimustega.

+372 527 8932

Dragonet OÜ
Roosaare tee 3b-4, Peetri alevik
Rae vald, 75312

Reg: 12208964
VAT: EE101504764

E-R: 10.00 - 17.00

 

Hea teada

Meie veebilehel toodud hinnad on koos käibemaksuga (20%)

Dragonet Rent jätab endale õiguse teha muudatusi rendihindades ja -tingimustes ette teatamata.

www.dragonetrent.ee

powered by markintel

Kaubikute rent

Kaubikute rendiga tegeleb Dragonet OÜ

Lisainfo telefonil: +372 527 8932

Rendi tingimused
Andmete kasutamisest

www.kaubikuterent.ee